Facebook Pages [ตอนที่ 27] โพสลิ้งค์ และแก้ไขรูปย่อ

แฟนเพจ

เวลาที่โพสลิ้งค์ลงหน้าแฟนเพจ ปกติจะเลือกรูปย่อได้เฉพาะภาพที่มีอยู่ในเว็บนั้นเท่านั้น แต่ตอนนี้สามารถเปลี่ยนใช้รูปย่อ