ฟ้องหมิ่นประมาทบน Facebook ได้ด้วย พรบ.คอม 50 มาตรา 14

บทความพิเศษ

หากคุณถูกกล่าวหาหรือทำให้เสียหายด้วยข้อความ รูปภาพ หรือสื่ออันเป็นเท็จ คุณสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้เลย โดยจะไปแจ้งความที่โรงพักด้วยตนเอง หรือถ้ามีทนายก็จะทำให้เร็ว