Browsing Tag

สถานะความสัมพันธ์

Facebook [ตอนที่ 21] เปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ กลับมาเป็นโสด

การส่งคำขอเพื่อนเพื่อเป็นแฟนบนเฟสบุ๊ค คือการกระทำที่ต้องตกลงกันระหว่าง 2 คน แต่การจะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นโสด

Facebook [ตอนที่ 20] เปลี่ยนสถานะจาก เพื่อนเป็นแฟน

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักบนเฟสบุ๊คจะมีรายการให้เลือก ได้แก่ โสด มีแฟนแล้ว หมั้นแล้ว แต่งงานแล้ว ค่อนข้างอธิบายยาก

Relationbook บริการตรวจสอบเพื่อนใน Facebook ว่าใคร โสด มีแฟน แต่งงานแล้ว

Relationbook.me เป็นเว็บที่ใช้ดูสถานะความสัมพันธ์ของเพื่อนทุกคนบน Facebook แบบง่ายๆ ว่าใครโสด มีแฟน หมั้น